Azimi, M. “The Identity of Identity”. KULT_online, no. 60, Nov. 2019, doi:10.22029/ko.2019.1014.