Kipourou, Kiki. 2017. “Roma: The Literary Topoi of Rome in Roman Poetry”. KULT_online, no. 50 (May). https://doi.org/10.22029/ko.2017.136.